Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Status Papinkirja, Affecton arkisto-ohjelma

Rekisterinpitäjä

Suomen ortodoksinen kirkko

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sari Hirvonen, tiedonhallinnan asiantuntija/rekisterinhoitaja, sari.hirvonen@ort.fi, puh. 040-592 1519.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on tuottaa seurakunnan toimintaan ja hallintoon sekä väestötietolain edellyttämiin yhteiskunnan tarpeisiin henkilötietoja. Uskontokuntien jäsenrekisteristä annetun lain (614/1998) tarkoittama jäsenrekisteri (jäsentietojen ylläpito).

Rekisterin tietosisältö

  • Nimitiedot, henkilötunnus, kansalaisuustiedot, äidinkielitiedot, syntymätiedot.
  • Osoitetiedot, edunvalvontatiedot, huoltajatiedot.
  • Perhesuhdetiedot: avioliitot, lapset, vanhemmat.
  • Uskontokuntatiedot, tiedot kirkollisista toimituksista, kuolintiedot.
  • Uskontokuntien jäsenrekistereistä annetun lain (614/1998), väestötietolain 2. luvun ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 72 §:n mukainen tietosisältö.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan laissa ja asetuksessa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden perusteella Väestötietojärjestelmästä (VTJ) ja seurakunnilta.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset tai tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia tai siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yksittäisiä otteita ja todistuksia luovutetaan väestötietolain (661/2009) 4.luvun edellyttämällä tavalla.

Tarkistusoikeuden käyttäminen

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja, henkilötietolaki (523/1999) 6.luku 26§. Tarkastuspyyntö tehdään lomakkeella, joka toimitetaan osoitteeseen

Keskusrekisteri
Suomen ortodoksinen kirkko
Karjalankatu 1
70110 Kuopio

Tietojen julkisuus

Jäsentietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia lukuunottamatta tilastotietoja tai vastaavia lukumäärätietoja. Väestötietolain (661/2009) mukaan väestökirjoissa oleva tieto on julkinen, kun on kulunut 50 vuotta henkilön kuolemasta. Tietojen luovuttamisen edellytyksistä säädetään väestötietolain 4. luvussa.

Kirkonkirjojen tietoja koskeva oikaisu ja muutoksenhaku

Kirkonkirjoihin sisältyvien väestötietojen oikaisusta on voimassa, mitä väestötietolain (615/1998) 80 §:n 8. kohdassa säädetään.

Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. ATK:lle talletetut tiedot: On määritelty, ketkä ovat oikeutettuja käyttämään tietoja. Käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet annetaan työntekijöille siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät sitä edellyttävät.
  2. Manuaalinen aineisto: Kirkollishallituksen arkistotilat.