Seurakunnanvaltuuston pöytäkirja 4.1.2021

JOENSUUN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2021    

SEURAKUNNANVALTUUSTO        

Seurakunnanvaltuuston ensimmäinen ylimääräinen kokous

Aika 4. tammikuuta 2021 klo 17 – 18.51

Paikka Joensuun ortodoksinen seurakuntasali, Kirkkokatu 32, Joensuu

Läsnä : Matti Tolvanen, pj, Veli Jeskanen, 1 vpj., Kirsi Jaskanen, 2. vpj. Teams, Tuomas Järvelin, kirkkoherra, Matti Jeskanen, Merja Kuukkanen, Maire Kärkkäinen, Svetlana Loginova, Seija Mantsinen, Petri Nykänen
Timo Nykänen, Annakaisa Onatsu, Sakari Petsalo, Oiva Puruskainen, Jouni Ratilainen, Olavi Reittu, Sirkka Vepsä, Markku Ylönen

Poissa: Kirsi Ryynänen, Eija Räsänen, Virpi Sidoroff, Kirsi Vuomajoki

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, työjärjestyksen hyväksyminen

OrtL:n 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

ESITYS: Kokous kutsu on toimitettu 8.12.2020. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

2 § Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

OrtKj:n 91 § mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuuston valitsemaa tarkastajaa 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä.

ESITYS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,                          jotka toimivat ääntenlaskijoina.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Matti Jeskanen ja Veli Jeskanen.

3 § Valtuuston puheenjohtajiston valinta

OrtKj:n 81 § mukaan seurakunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Hiippakunnan piispa vahvistaa valtuuston puheenjohtajan vaalin. Valtuusto valitsee yhden tai useamman varapuheenjohtajan keskuudestaan.

ESITYS: Valtuusto valitsee itselleen puheenjohtajan ja tarvitsemansa määrän varapuheenjohtajia. Valittu puheenjohtaja siirtyy kokouksen puheenjohtajaksi.

PÄÄTÖS: Seurakunnanvaltuusto valitsi puheenjohtajaksi yksimielisesti Matti Tolvasen. Seurakunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti 1. varapuheenjohtajaksi Veli Jeskasen ja 2. varapuheenjohtajaksi Kirsi Jaskasen. 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Metropoliitta Arseni

4 § Valtuuston sihteerin valinta

OrtKj:n 81 § mukaan valtuusto valitsee itselleen sihteerin.

ESITYS: Valtuusto valitsee itselleen sihteerin. Valittu sihteeri siirtyy kokouksen sihteeriksi.

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin toimikaudekseen yksimielisesti Ioannis Lampropouloksen.

5 § Seurakunnanneuvoston jäsenmäärästä päättäminen

OrtL:n 58 § mukaan seurakunnanneuvoston jäseniä ovat seurakunnan kirkkoherra ja pääkirkon isännöitsijä sekä valtuuston valitsemat jäsenet, vähintään neljä.

Neuvoston kokous 7.12.2020. ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto päättää seurakunnanneuvoston jäsenmäärästä.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto päättää seurakunnanneuvoston jäsenmäärästä.

PÄÄTÖS: Seurakunnanvaltuusto päätti seurakunnanneuvoston jäsenmääräksi seitsemän.

6 § Seurakunnanneuvoston jäsenten valinta

KJ:n 89 § mukaan 3 momentin mukaan seurakuntavaltuusto valitsee seurakuntaneuvoston määräaikaiset jäsenet.

KJ: 94 § mukaan Seurakunnanneuvoston tehtävänä on:

1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; 2) huolehtia seurakunnan kirkkomusiikki-, kasvatus-, ja diakoniatoiminnan sekä seurakunnan tiedotustoiminnan järjestämisestä; 3) tehdä esitykset seurakunnanvaltuustolle; 4) laatia äänioikeutettujen luettelo; 5) käyttää työnantajan puhevaltaa seurakunnan toiminnan kannalta merkittävissä asioissa; 6) tehdä työntekijöiden työsopimukset sekä huolehtia tarvittaessa muiden kuin papin, diakonin ja kanttorin tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta; sekä 7) päättää työntekijöiden työsuhteet.

Seurakunnanneuvoston päätös papin, diakonin ja kanttorin työsuhteen päättämisestä edellyttää hiippakunnan piispan suostumusta.

OrtL:n 59 § mukaan seurakunnanneuvoston tehtävänä on edistää seurakunnan hengellistä elämää, vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä seurakunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Seurakunnanneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jollei tässä laissa tai kirkkojärjestyksessä toisin säädetä.

Neuvoston kokous 7.12.2020. ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee seurakunnanneuvoston jäsenet.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee seurakunnanneuvoston jäsenet.

PÄÄTÖS: Seurakunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat henkilöt seurakunnanneuvoston jäseniksi:

Nadezda Kerova

Eija Laitila

Esko Torssonen

Antti Potkonen

Iiris Hämäläinen

Marko Mikkonen

Pentti Tapanen

Tiedoksi: valitut

7 § Kiinteistölautakunnan jäsenten valinta

KJ:n 89 § mukaan 3 momentin mukaan seurakuntavaltuusto valitsee kiinteistölautakunnan jäsenet.

KJ:n 99 § mukaan kiinteistölautakunnan tehtävänä on seurakunnan kiinteän ja siihen verrattavan omaisuuden hoito ja kunnossapito. Kiinteistölautakunta toimii seurakunnanneuvoston alaisuudessa.

Kiinteistölautakunnan jäsenet valitsee seurakunnanvaltuusto toimikaudekseen.

Neuvoston kokous 7.12.2020. ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee kiinteistölautakunnan jäsenet.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee kiinteistölautakunnan jäsenet.

PÄÄTÖS: Seurakunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat henkilöt kiinteistölautakunnan jäseniksi:

Minna Hurri

Veli Jeskanen

Pertti Jeskanen

Merja Kuukkanen

Rauno Lasanen

Hannu Jehkonen

Tarja Pukkala

Tiedoksi: valitut

8 § Kirkkojen ja tsasounien isännöitsijöiden valinta

KJ:n 89 § mukaan 3 momentin mukaan seurakuntavaltuusto valitsee kirkon ja rukoushuoneiden isännöitsijät.

KJ:n 99 § mukaan kirkonisännöitsijän tehtävänä on avustaa kiinteistölautakuntaa kirkkorakennuksen hoidossa. Kirkonisännöitsijää koskevat säännökset koskevat soveltuvin osin myös rukoushuoneen isännöitsijää.

Neuvoston kokous 7.12.2020. ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee kirkkojen ja tsasounien isännöitsijät.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee kirkkojen ja tsasounien isännöitsijät.

PÄÄTÖS: Valittiin isännöitsijät seuraavasti:

Joensuun kirkko: Pauli Sormunen

Hautausmaan tsasouna: Pekka Metso

Petravaaran tsasouna: Pertti Miinalainen

Saarivaaran tsasouna: Sirpa Nissinen

Hoilolan kirkko: Hannu Pankka

Kontiolahden kirkko: Marko Mikkonen

Lieksan kirkko: Matti Joska

Kirkkopuiston tsasouna: Jyri Sarjasto

Lontsinniemen tsasouna: Paavo Palviainen

Vuonisjärven tsasouna: Sari Gromov

Viekin Tsasouna: Pentti Tapanen

Sonkajanrannan kirkko: Urpo Savinainen

Koveron tsasouna: Merja Kuukkanen

Honkavaaran tsasouna: Paavo Ryhänen

Enon Tsasouna: Mauri Pottonen

Kiteen kirkko: Markku Ylönen

Tuupovaaran kappeli: Pekka Haimakainen

Heinävaaran tsasouna: Vesa Rojo

Elian kirkko: Janne Piiroinen

Sonkajan tsasouna: Kirsti Mustonen

Huhuksen tsasouna: Paula Puolakanaho

Mutalahden tsasouna: Teuvo Matfeinen

Parppeinvaaran tsasouna: Anu Koivuniemi

Hattuvaaran tsasouna: Helka Hoskonen
Valkeavaaran tsasouna: Jarkko Timoskainen

Sikreenvaaran kappeli: Hannu Nuutinen

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Valitut, seurakunnansihteeri ja seurakuntamestari, sekä papit ja kanttorit.

9 § Tilintarkastajien valinta

Neuvoston kokous 7.12.2020. Kirkkoherra Tuomas Järvelin selvitti tilintarkastajien valintaan liittyvät kysymykset kirkon lakimieheltä ja Joensuun nykyisiltä tilintarkastajilta.

Seurakunnanvaltuusto valitsee tilintarkastajat toimikaudekseen. Vaikka

Joensuussa kaudelle 2020 – 2023 valittujen tilintarkastajien päätös on voimassa valtuuston vaihtumisesta huolimatta.

Ilomantsin osalta tilanne on se, että toimikaudelle 2020 – 2023 valitut tarkastajat hoitavat vuoden 2020 tilintarkastuksen ensi keväänä vaikka seurakunnan Y-tunnus lakkaa 1.1.2021.

ESITYS: Tiedoksi.

PÄÄTÖS: Saatettu tiedoksi.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

ESITYS: Tiedoksi seurakunnanvaltuustolle.

PÄÄTÖS: Saatettiin tiedoksi. Joensuun ortodoksisen seurakunnan tilintarkastajiksi toimivat Tilintarkastus Hartikainen Oy, Heikki Hartikainen KHT ja Eeva Hiltunen KHT. Varatilintarkastaja: Seppo Åkerlund, HT.

Ilomantsin tilintarkastajat Teuvo Pursiainen (HTM), Mauri Mutanen (HTM) ja varatilintarkastajat (KHT) Eeva Hiltunen ja Jorma Palviainen tarkastavat Ilomantsin ortodoksisen seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen.

10 § Vaalilautakunnan jäsenten valinta

KJ:n 89 § mukaan 3 momentin mukaan seurakuntavaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet.

OrtL:n 50 § mukaan vaalilautakuntaan kuuluu seurakunnan

kirkkoherra sekä kolme muuta jäsentä, joiden tulee olla vaalikelpoisia seurakunnan luottamustoimiin. Vaalilautakunnan jäsenet valitsee seurakunnanvaltuusto neljäksi vuodeksi, ja heidän toimikautensa kestää siihen saakka, kunnes

uudet jäsenet on valittu.

Neuvoston kokous 7.12.2020. ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet.

PÄÄTÖS: Seurakunnanvaltuusto valitsi toimikaudekseen yksimielisesti seuraavat henkilöt vaalilautakunnan jäseniksi:

Sirpa Timonen

Eero Leppänen

Aulis Laatikainen

Tiedoksi: valitut

11 § Ilomantsin kappeliseurakunnanneuvoston valinta

KJ:n 16 § mukaan kappeliseurakunnassa on oltava sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka jäsenet valitsee seurakunnanvaltuusto toimikaudekseen. Kappelineuvoston jäseneksi voidaan valita seurakunnan jäsen, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka on kappeliseurakunnan alueella ja joka on ortodoksisesta kirkosta annetun lain 49 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimiin vaalikelpoinen henkilö.

Kappelineuvoston puheenjohtajana toimii kappeliseurakunnan pappi. Seurakunnan kirkkoherralla ja seurakunnanneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on puheoikeus kappelineuvoston kokouksessa.

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee Ilomantsin kappeliseurakunnan neuvoston jäsenet.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee Ilomantsin kappeliseurakunnan neuvoston jäsenet.

PÄÄTÖS: Seurakunnanvaltuusto valitsi toimikaudekseen yksimielisesti seuraavat henkilöt Ilomantsin kappeliseurakunnan neuvoston jäseniksi:

Jorma Savinainen

Helka Hoskonen

Lea Karhapää

Janne Piiroinen

Tiina Aellig

Harri Kastinen

Tiedoksi: Valitut ja kappeliseurakunnan henkilöstö.

12 § Luottamushenkilöiden edustaja hiippakuntaneuvostoon

KJ:n 68 § mukaan seurakunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen seurakunnan luottamushenkilöiden edustajan hiippakuntaneuvostoon.

KJ:n 89 § 3 momentin mukaan seurakunnanvaltuusto valitsee hiippakuntaneuvoston jäsenen.

Neuvoston kokous 7.12.2020. ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee edustajan hiippakuntaneuvostoon.

PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi: Seurakunnanvaltuusto

ESITYS: Seurakunnanneuvosto esittää, että seurakunnanvaltuusto valitsee edustajan hiippakuntaneuvostoon.

PÄÄTÖS: Seurakunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraava henkilö hiippakuntaneuvoston jäseniksi: Virpi Sidoroff.

Tiedoksi: valittu

13 § Muut asiat      

ESITYS:Käsitellään mahdollisesti muita esille tulevia asioita.

PÄÄTÖS:

  1. Valtuuston jäsenien suostumus omien tietojen käsittelyä varten.
  2. Valtuusto esitti toiveen että Nikolaoksen kirkossa toimitettavien jumalanpalvelusten ääneen laatu striimauksissa on parannettava, erityisesti papin osuus.
  3. Kirkkoherra esitteli uuden Joensuun seurakunnan liittymisen liittyvät asiat (pankki-asiat, vakuutusasiat, YT-menettely, seurakunnan alueiden toiminnan kehittämisen suunnitelmat)

14 § Ilmoitusasiat

ESITYS:Merkitään tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat.

PÄÄTÖS:

  1. Tulevan valtuuston kokoukset:

                              Toinen ylimääräinen kokous ti 19.1.

                              Ensimmäinen sääntömääräinen kokous ti 18.5.

                              Toinen sääntömääräinen kokous ti 9.11.

                              22.3. (Tilinpäätös-asiat)

Syksyn päivämäärä ilmoitetaan seuraavassa kokouksessa

15 § Seuraava kokous pidetään

                              Seuraava kokous pidetään ti 19.1. Teams-kokouksena.

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51

                              Matti Tolvanen                                       Ioannis Lampropoulos

                              puheenjohtaja                                        sihteeri

                              Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

                                    Joensuussa 4.1.2021

                              pöytäkirjan tarkastaja                             pöytäkirjan tarkastaja

                              Matti Jeskanen                                      Veli Jeskanen                        

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa

– päätös, johon haetaan oikaisua

– miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaatimus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoite-toimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle. Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän selvästi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen kanslian aukioloaika on ma – pe 9.00 – 15.00. Kirkollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi

Tämä pöytäkirja on asetettu nähtäväksi tiistaina 5.1.2021. Tämän seurakunnan seurakuntaneuvoston kokousta koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä siten, että se on perillä kirkollishallituksessa viimeistään tiistaina 19.1.2021.

Kirkollishallituksen yhteystiedot:

Suomen ortodoksinen kirkollishallitus, Karjalakatu 1, 70110 Kuopio

e-mail: kirkollishallitus@ort.fi