Uskonnonopetus

Ortodoksisen uskonnon opetusta ohjaavaa säädöstöä: 

Uskonnonvapauslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453

Perusopetuslaki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Perusopetusasetus:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Lukiolaki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629

Lukioasetus:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980810

Uskonnonopettajan kelpoisuus 14.12.1998/986 (Finlex):

Luokanopetuksena annettavaa evankelisluterilaisen tai ortodoksisen uskonnon opetusta antavalta henkilöltä edellytetään sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa muutoin säädetään luokanopettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta, että asianomaisen uskonnon opinnot ovat sisältyneet hänen suorittamiinsa peruskoulussa opetettavien aineiden tai aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin tai luokanopettajan kelpoisuuden tuottaneisiin aikaisempiin opintoihin taikka että hän on suorittanut muut yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset, vähintään vastaavan laajuiset asianomaisen uskonnon opinnot.

Perusopetuksessa ja lukiossa aineenopetuksena annettavaa evankelisluterilaisen tai ortodoksisen uskonnon opetusta antavalta henkilöltä edellytetään sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa muutoin säädetään aineenopettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta, että hän on suorittanut aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot tai yliopiston antaman todistuksen mukaan niitä vastaavat opinnot taikka aikaisempien kelpoisuusvaatimusten mukaan aineenhallinnan tuottaneet opinnot asianomaisen uskonnon opettamista koskevien vaatimusten mukaan.

Muuta uskontoa perusopetuksessa tai lukiossa opettavalta henkilöltä edellytetään, sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa muutoin säädetään opettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta, asianomaisessa uskonnossa suoritut korkeakouluopinnot tai muulla tavoin hankitut riittävät tiedot ja asianomaisen uskonnon tuntemus.


Perusopetuksen 8-luokan oppikirjaan opettajanopas

http://www.edu.fi/raamattu

Ajan pyhittäminen, oheismateriaalin opettajanopas

http://www.edu.fi/ajan_pyhittaminen/oppikirjan_kayttaminen

Ortoboxi.fi on materiaali- ja virikepankki varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Tehtäviä voi tehdä verkossa, mutta suuri osa tehtävistä on myös tulostettavissa. Linkissä on sivusto myös kasvattajille. Materiaalia voi käyttää niin kotona kuin koulussakin.

 

________________________________________________

 

 

 

Tulostettava sivu